for my sake
Home


eind juni stichtingmail

reageer hierop


Nieuw op de website


Reacties t/m 19 juli 2012 van stichtingen


Discussieer mee over criteria op ons forum


contact

Welkom

Allereerst hartelijk welkom op de website van Geschillencommissie Adoptie Buitenlandse Honden. Ondergetekenden hebben onlangs het initiatief gelanceerd om een geschillencommissie in het leven te roepen. Een commissie die als onafhankelijke partij uitspraak gaat doen bij geschillen tussen stichtingen die zich bezig houden met het verbeteren van het leven van honden in/uit het buitenland, adoptanten, vrijwilligers en donateurs.

Daartoe zijn alle bij ons bekende stichtingen per mail aangeschreven met het verzoek onderling te bespreken hoe ze tegenover een dergelijk initiatief staan. Mochten wij stichtingen niet aangeschreven hebben omdat ze ons niet bekend zijn dan willen wij hen verzoeken contact met ons op te nemen via de mailknop in het linkermenu.
Tevens hebben wij ons voornemen kenbaar gemaakt op een tweetal fora, nl. BHF (onder het kopje buitenlandse honden) en PFF (in een apart stuk forum) zodat ook adoptanten, vrijwilligers en donateurs van ons voornemen kennis kunnen nemen en daar op kunnen reageren.

Na twee weken zijn de reacties overwegend positief te noemen. Partijen zien er grote voordelen in, waarbij wel de kanttekening gemaakt werd dat het een absoluut neutrale commissie moet zijn en dat de kosten niet hoog mogen zijn. Beide aspecten passen geheel binnen onze zienswijze.

Het stappenplan:  

  1. Inventarisatie van alle reacties en kanttekeningen

  2. Discussie in het openbaar via internet om criteria vast te stellen op diverse vlakken die de commissie moet gebruiken om tot een oordeel te komen. De commissieleden voeren dus uit wat door ons allen bepaald is bij het vaststellen van de criteria. Een uitspraak kan positief zijn, negatief en onbeslist.

  3. Het zoeken van commissieleden die de kennis en ervaring hebben die nodig is om de aangeleverde bewijzen van partijen te beoordelen. Wij denken aan een jurist, een hondengedragstherapeut, een dierenarts. Kandidaten dienen geen binding met een stichting te hebben op enigerlei wijze, noch zelf een hond geadopteerd te hebben van een stichting of anderszins binding te hebben met een stichting. De kandidaten worden per stemming benoemd en iedereen mag kandidaten aandragen.

  4. Nu de criteria en de kandidaten bekend zijn is het aan de stichtingen om te beslissen of zij zich hierin kunnen vinden en geschillen willen voorleggen aan de commissie. Wanneer ze besluiten mee te doen mogen ze het logo van de geschillencommissie op hun website en hun correspondentie voeren. Meedoen betekent ook de uitspraak respecteren.

Individuen of stichtingen die een geschil hebben kunnen, wanneer ze er onderling niet uitkomen, de geschillencommissie aanroepen en hun kant van het verhaal toelichten met bewijzen. De tegenpartij wordt benaderd hetzelfde te doen. De bewijzen noch de correspondentie worden openbaar gemaakt.
Wl openbaar wordt gemaakt op de website van de geschillencommissie dat er een geschil is tussen stichting A en individu B op het gebied van criterium D en dat de uitspraak in het voordeel is van partij A of van partij B of dat er wegens gebrek aan bewijs geen uitspraak gedaan kan worden. Waar mogelijk wordt dan gezocht naar een compromis; bemiddelen dus. Het verzoek tot bemiddelen kan overigens ook in eerste aanleg gedaan worden.
Melding wordt gedaan of het geschil na uitspraak opgelost is naar behoren.

De criteria hoeven wat ons betreft niet statisch te zijn maar kunnen via openbare discussie verder ontwikkeld worden. De openbare discussievorm hebben wij gekozen om een zo breed mogelijk draagvlak te creren voor de geschillencommissie.

De voordelen van een geschillencommissie.

  • Wij menen dat een geschillencommissie het grote voordeel heeft dat ze geen belang heeft bij een uitspraak in het voordeel van partij A of van partij B waar beide partijen wel dat belang hebben of altijd de schijn hebben in dat belang te beslissen.

  • De criteria zijn vastgesteld door iedereen die interesse heeft mee te denken en te praten. Daar waar partijen tot nu toe altijd beslissingen namen met de kennis die op dat moment voorhanden was zijn die beslissingen nu op meer kennis en inzicht gebaseerd.

  • Als de criteria duidelijk zijn, en dat moeten ze zijn, n volgens de wet zal bij iedereen dezelfde uitspraak volgen zonder aanziens des persoons of situaties.

  • Persoonlijke gegevens hoeven niet meer op fora geplaatst te worden om geschillen te bespreken, waardoor stichtingen zich in het verleden moeilijk tot niet konden verdedigen tegen aantijgingen.

Een partij kan, tenzij men allerlei contracten en notaris vastlegging (wat alles statisch maakt qua ontwikkelen criteria en hoge kosten met zich meebrengt) voorstaat, niet gedwongen worden tot naleving van de uitspraak.
Echter: Stichtingen die mee doen en zich niet houden aan de uitspraak moeten het logo/link van de geschillencommissie van hun website verwijderen en wanneer individuen, ondanks de uitspraak in hun nadeel, klagen op fora zullen ze gezien de status en het vertrouwen dat de commissie moet gaan genieten geen steun meer ondervinden.

Tot slot vermelden wij nog dat stichtingen die  uiteindelijk niet mee wensen te doen geen slechte stichtingen hoeven te zijn. Er zijn natuurlijk altijd stichtingen die een goed en duidelijk beleid voeren wat betreft de adoptanten, die de geschillen naar behoren oplossen en derhalve zelden of nooit een beroep hoeven doen op de geschillencommissie. Maar er zijn natuurlijk altijd ook adoptanten die hier anders over denken. Wij, als geschillencommissie, willen ook deze mensen van dienst zijn. Er blijven altijd klagers die de onafhankelijkheid van een stichting betwisten, maar toch zijn wij van mening dat ook deze mensen gehoord moeten worden. In hun ogen hebben ze een gefundeerde klacht, en dat willen we dan toch serieus nemen. De uitslag zal daardoor misschien niet anders zijn, maar een ieder heeft recht op ons oordeel, dus, we verwelkomen een ieder, zowel stichting als adoptant, die met een, in zijn of haar ogen gerichte klacht komt. We willen niemand uitsluiten. Dit is ons beleid. Een ieder, zowel adoptant als stichting heeft recht om ons in te schakelen, hoe futiel of onterecht de klacht ook mag schijnen.

Maakt u dit samen met ons tot een succes in het belang van de dieren en de mens en stichting daarachter.

Anjo Verburg
Leo Bongers

top

Buzhonden

Stray-AFP org
Animal Foundation Platform
De muziek op deze website is gratis ter beschikking gesteld door actieve dierenvriend Rich Russom. Er rust copyright op.
U kunt naar eigen goeddunken de muziek aan- en uitzetten door op de button te klikken.

alt : U kunt de mediaplayer niet zien vanwege uw instellingen

onze banner:
banner